Όλη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τις παρατάσεις για τους φόρους και τις άδειες εργαζομένων

Η ΠΝΠ ξεδιαλύνει πλήρως το τοπίο όσον αφορά στην δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, στη δυνατότητα τηλεργασίας ή ακόμη και στη μείωση του ωραρίου εργασίας –αυτό αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους στους φορείς της γενικής κυβέρνησης- ακόμη και κατά 25%. Είναι πολύ αναλυτική και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Τι γίνεται αν ο ένας εκ των δύο εργάζεται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, τι γίνεται αν οι γονείς είναι χωρισμένοι, τι γίνεται αν ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται κλπ.

Πέραν της άδειας ειδικού σκοπού, η ΠΝΠ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη διευκόλυνση στην πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η ΠΝΠ αφήνει στον υπουργό Οικονομικών το περιθώριο να αποφασίζει ποιοι θα δικαιούνται παράταση για την πληρωμή του ΦΠΑ, των βεβαιωμένων οφειλών ή των δόσεων από ρυθμίσεις ή ακόμη και ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, οι παρατάσεις είναι πλέον δεδομένο ότι δεν θα αφορούν μόνο τους επαγγελματίες που έχουν υποστεί κλείσιμο της επιχείρησής τους για τουλάχιστον 10 ημέρες με τα αναγκαστικά μέτρα της κυβέρνησης αλλά και άλλους που έχουν υποστεί σημαντική μείωση εσόδων. Το ποιοι κλάδοι, ποιοι επαγγελματίες κλπ θα κάνουν χρήση του δικαιώματος για καθυστερημένη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων (για τρεις μήνες όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές και τέσσερις μήνες όσον αφορά στους φόρους) θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση ενώ η διαδικασία θα είναι δυναμική, ανάλογα με την εξάπλωση του κορωνοϊού.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Όσον αφορά στην άδεια ειδικού σκοπού και τη χρήση του δικαιώματος μειωμένου ωραρίου, όλο το πλαίσιο έχει ως εξής:

Ποιους αφορά η άδεια ειδικού σκοπού;

Γονείς παιδιών:

 1. που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
 2. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
 3. που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και
 4. οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Ποια είναι η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού;

Είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Η άδεια μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Δηλαδή:

 1. Για τέσσερις ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με μια ημέρα κανονικής άδειας
 2. Για 8 ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με δύο ημέρες κανονικής άδειας κλπ.
 3. Για 12 ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με τρεις ημέρες κανονικής άδειας κλπ.

Τι γίνεται αν εργάζονται και οι δύο γονείς στον ιδιωτικό τομέα;
Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

Τι γίνεται αν ο ένας γονιός εργάζεται στον δημόσιο και ο άλλος στον ιδιωτικό τομέα;
Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Τι γίνεται αν εργάζεται ένας εκ των δύο γονέων;

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Τι γίνεται σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων;

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση.

Ποια είναι η υποχρέωση του εργοδότη;

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020.

Ποιος θα πληρώσει το κόστος της άδειας ειδικού σκοπού;
Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών,

Τι ισχύει αν ένας εκ των δύο γονέων είναι δημόσιος υπάλληλος;

Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Θα πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άδεια ειδικού σκοπού;
Για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας, οι τρεις ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές ενώ η μία ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.

Τι γίνεται αν κάποιος λήψη για λιγότερες από τέσσερις ημέρες;

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Πώς χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους;

 • Αν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων ημερών ανά γονέα.
 • Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως.
 • Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου που απασχολείται στο δημόσιο απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας
 • Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
 • Την ειδική άδεια δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

  Μπορώ αντί για ειδική άδεια να εργαστώ με μειωμένο ωράριο;

Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας οι υπάλληλοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης αυτής της διευκόλυνσης ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

Μπορεί ο ένας γονιός να πάρει ειδική άδεια και ο άλλος μειωμένο ωράριο;

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.

Πηγή: www.fpress.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Εργασιακά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022