Αποδοχές

Αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη στις αποδοχές του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι στην πρώην Αγροτική Τράπεζα προσλήφθηκαν χωρίς καμία διαδοχή των εργασιακών τους σχέσεων από την τράπεζα Πειραιώς στις 28/07/2012.

Οι αποδοχές του Μαΐου του 2012 είναι οι μικτές αποδοχές που αποτυπώθηκαν στις ατομικές συμβάσεις που υπεγράφησαν από το προσωπικό. Οι αποδοχές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις που έχουν ισχύ νόμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό της μισθοδοσίας μας δεν μπορεί να μεταβληθεί με κανένα τρόπο πέραν από την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας και μόνο τότε.

Η διοίκηση της τράπεζας αφού δεν αναγνώρισε την διαδοχή των εργασιακών σχέσεων (επιδόματα ευθύνης, επιδόματα βαθμού κτλ) μετέτρεψε το ποσό της ατομικής σύμβασης πέραν του βασικού και των κλαδικών επιδομάτων σε “οικειοθελής παροχή”.

Έτσι στην μισθοδοσία μας αποτυπώνονται:

 1. Ο βασικός μισθός: Στην κλαδική σύμβαση μπορούν οι συνάδελφοι να δουν σε ποιο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου είναι ενταγμένοι. Δείτε εδώ το ενιαίο μισθολόγιο. Να σημειωθεί ότι με την Π.Υ.Σ του 2012 έχει “παγώσει” η προώθηση στο κλιμάκιο.  
 1. Επιδόματα & Παροχές:
  • Επιστημονικό επίδομα
  • Επίδομα πολυετίας
  • Επίδομα γάμου
  • Βρεφονηπιακό επίδομα:Γενικά: Η Τράπεζα καλύπτει τα έξοδα για τη βρεφονηπιακή φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων της, ηλικίας από δύο μηνών μέχρι και το νηπιαγωγείο, δηλαδή περίπου μέχρι 6 ετών.Η παροχή αποδίδεται από την Τράπεζα στο δικαιούχο εργαζόμενο, μετά από αίτημά του στο Group Human Resources, Διοικητική Υποστήριξη, είτε μέσω μισθοδοσίας (βρεφονηπιακό επίδομα) είτε με απευθείας πληρωμή του βρεφονηπιακού σταθμού.

   Σημείωση : Στην περίπτωση της καταβολής μέσω μισθοδοσίας, το ποσό υπόκειται σε κρατήσεις.

   Δε χορηγείται :

   • αναδρομικά,
   • κατά τα διαστήματα άδειας άνευ αποδοχών,
   • για το διάστημα χρήσης της ειδικής άδειας μητρότητας (π.χ. σωρευτική αντί του μειωμένου ωραρίου μητρότητας, ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ, άδεια ανατροφής τέκνου, κλπ).

   Διάρκεια & ύψος παροχής

   Βρεφονηπιακό επίδομα : €231 μηνιαίως/ παιδί.

   Βρεφονηπιακός σταθμός : Μέχρι το ποσό των €240 μηνιαίως ή €2.880 (= €240 Χ 12) ετησίως.

   Το ετήσιο ποσό για το κάθε παιδί (από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Αυγούστου) ή αναλογικά για μικρότερα διαστήματα, καταβάλλεται απευθείας από την Τράπεζα στον παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο.

   Η παροχή έχει μέγιστη ετήσια διάρκεια, και αφορά το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους μέχρι 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.​

   Κάθε χρόνο και στις προθεσμίες που ανακοινώνονται ή στα μεσοδιαστήματα εάν είστε νέος συνάδελφος, αποκτήσετε παιδί ή το δικαίωμα, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής HRMS (Main Menu > Η εικόνα μου > Βρεφονηπιακή φύλαξη > Αίτηση συμμετοχής ) για την :

   χορήγηση βρεφονηπιακού επιδόματος μέσω Μισθοδοσίας  ή για την

   Αίτηση – Δήλωση για εγγραφή τέκνου σε Βρεφονηπιακό Σταθμό

   με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται.

   Με την ολοκλήρωση της συστημικής υποβολής της αίτησης σας, θα λαμβάνετε μέσω e-mail ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος σας.

   Προθεσμίες υποβολής της αίτησης

   1. Κάθε «χρόνο», (1 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους μέχρι 31 Αυγούστου του επόμενου έτους), ακόμη και εάν ήδη λαμβάνετε το επίδομα, υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής HRMS, την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ημερομηνία ισχύος της ανακοίνωσης.

   Σε περίπτωση που ήδη λαμβάνετε το βρεφονηπιακό επίδομα και δεν υποβάλλετε καινούργια αίτηση και τα δικαιολογητικά στην προθεσμία που ορίζεται, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται το Σεπτέμβριο. Εάν τα προσκομίσετε καθυστερημένα, το επίδομα θα σας καταβληθεί στην αμέσως επόμενη μισθοδοσία (χωρίς αναδρομική ισχύ).

   Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησής σας και των δικαιολογητικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό, η κάλυψη των εξόδων από την Τράπεζα θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα παραλαβής.

   1. Εάν στο μεσοδιάστημα:

   α. αποκτήσετε παιδί, ή

   β. εάν είστε νέος συνάδελφος, ή

   γ. εάν προηγουμένως δεν είχατε το δικαίωμα της παροχής, αλλά προκύπτει αλλαγή όπου αποκτάτε το δικαίωμα τότε :

   υποβάλετε την αίτηση σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής HRMS, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

   Βρεφονηπιακός σταθμός & Επίδομα βρεφονηπιακής φύλαξης- Κατηγορίες

   1η κατηγορία δικαιούχων. Υποβάλλετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής HRMS (Main Menu > Η εικόνα μου > Βρεφονηπιακή φύλαξη > Αίτηση συμμετοχής) την αίτηση για την εγγραφή τέκνου σε βρεφονηπιακό σταθμό  ή  την αίτηση για την χορήγηση βρεφονηπιακού επιδόματος μέσω Μισθοδοσίας, χωρίς δικαιολογητικά:

   1Α. η μητέρα συνάδελφος,

   1Β. εφόσον και οι 2 γονείς είναι εργαζόμενοι της Τράπεζας, υποβάλλει το αίτημα μόνο η μητέρα συνάδελφος,

   1Γ. ο πατέρας συνάδελφος, εάν το παιδί θα πάει νηπιαγωγείο

   1Δ. ο πατέρας συνάδελφος, εάν έχει πολύτεκνη οικογένεια (από 4 παιδιά και πάνω),

   1Ε. ο πατέρας συνάδελφος, εάν είναι άγαμος ή χήρος και έχει την επιμέλεια των παιδιών.

   Στην τελευταία περίπτωση υποβάλλετε στο Group Human Resources το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και την συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου.

   2η κατηγορία δικαιούχων. Υποβάλλετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής HRMS (Main Menu > Η εικόνα μου > Βρεφονηπιακή φύλαξη > Αίτηση συμμετοχής) την αίτηση  για εγγραφή τέκνου σε βρεφονηπιακό σταθμό) ή την αίτηση για την  χορήγηση βρεφονηπιακού επιδόματος μέσω Μισθοδοσίας, με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε:

   2Α. πατέρας συνάδελφος : η σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός

   Πρωτότυπη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη της συζύγου, στην οποία θα αναφέρονται :

   • η ημερομηνία έκδοσης της ,
   • το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου που υπογράφει τη βεβαίωση (απαραιτήτως με σφραγίδα της επιχείρησης)
   • Το κάτωθι κείμενο:

   «η ____________ εργάζεται στην επιχείρησή μας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από _____________ και πλήρη απασχόληση.

   Η_____________ δεν απουσιάζει λόγω ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ούτε σε σωρευτική άδεια αντί του μειωμένου ωραρίου μητρότητας

   ούτε σε άδεια άνευ αποδοχών, ούτε σε άδεια ανατροφής τέκνου».

   Ειδικές περιπτώσεις :

   • Εάν η σύζυγος απασχολείται με ορισμένου χρόνου σύμβαση ή μερική απασχόληση, ο εργοδότης θα πρέπει να αναφέρει το διάστημα ορισμένου

   χρόνου σύμβασης, τις ημέρες και τις ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως.

   • Εάν η σύζυγός έκανε χρήση κάποιας από τις προαναφερόμενες άδειες, στο κείμενο της βεβαίωσης εργασίας θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι :

   « η ____________ εργάζεται στην επιχείρησή μας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από _____________ και πλήρη απασχόληση. Η ______

   έκανε χρήση ______ (ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας/ ή σωρευτικής άδειας αντί του μειωμένου ωραρίου μητρότητας/ ή άδειας άνευ

   αποδοχών/ ή άδεια ανατροφής τέκνου) από … έως…. κι επέστρεψε στην εργασία της την …… »

   2Β. πατέρας συνάδελφος : η σύζυγος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας

   Προσκομίζετε φωτοτυπία των τελευταίων αποδείξεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών κύριου ασφαλιστικού φορέα ή πρόσφατη ασφαλιστική

   ενημερότητα.

   2Γ. Η σύζυγός μου δεν εργάζεται (επισυνάπτω κάρτα ανεργίας)

   Διαδικασία κάλυψης εξόδων για εγγραφή τέκνου σε Βρεφονηπιακό Σταθμό

   Αφού υποβάλλετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής HRMS (Main Menu > Η εικόνα μου > Βρεφονηπιακή φύλαξη > Αίτηση συμμετοχής) την σχετική αίτηση στη Διοικητική Υποστήριξη του Group Human Resources:

   1. Παραλαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το τριμερές ιδιωτικό συμφωνητικό (με τα ακριβή διαστήματα φύλαξης που αναφέρονται και στην αίτηση σας), το Υπηρεσιακό Σημείωμα πληρωμής, και τις σχετικές οδηγίες στο συνοδευτικό e-mail.
   2. Συμπληρώνετε και υπογράφετε εσείς και ο εκπρόσωπος του βρεφονηπιακού σταθμού/ νηπιαγωγείου και τα τρία αντίτυπα.

   Στον όρο 4 σημειώνετε το συνολικό ποσό φύλαξης (μέχρι το μέγιστο ποσό που καλύπτεται από την Τράπεζα, δηλαδή μέχρι €240 το μήνα, ήτοι

   €2.880, για όλο το «χρόνο» ή €240 επί τον αριθμό των μηνών φύλαξης για μικρότερα διαστήματα).

   1. Η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής όλου του ποσού που αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια του συμφωνητικού. Επομένως, μπορείτε να ζητήσετε από τον σταθμό να εκδώσει «τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει» όλου του ποσού που θα πληρώσει η Τράπεζα με τα παρακάτω στοιχεία απαραιτήτως:

   ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

   Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα

   Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ.: 094014298

   (τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει)

   Ως αιτιολογία στο Τ.Π.Υ. θα πρέπει να σημειωθεί:

   «έξοδα φύλαξης για το παιδί ……………….………….(όνομα παιδιού) του ……………………. (όνομα δικό σας) για το διάστημα από _______ μέχρι _______»

   Σημείωση : Εάν δεν επιθυμείτε την εφάπαξ εξόφληση π.χ. πρόκειται να μετακομίσετε ή το παιδί θα πάει για πρώτη φορά σε σταθμό και έχετε ενδοιασμούς για την προσαρμογή του, το συμφωνητικό θα συμπληρωθεί για όλη τη διάρκεια, αλλά μπορείτε αρχικά να ζητήσετε τιμολόγιο για την Τράπεζα που θα αφορά μικρότερο διάστημα, έστω για δύο με τέσσερις μήνες).

   1. Προσκομίζετε στη Διοικητική Υποστήριξη του Group Human Resources, το έντυπο πληρωμής, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τα τρία αντίτυπα του συμφωνητικού, τα οποία υπογράφονται τελευταίως και από την Τράπεζα.
   1. Στη συνέχεια, σας επιστρέφονται τα δύο πλήρως υπογεγραμμένα αντίτυπα του συμφωνητικού, ώστε να δώσετε ένα στον σταθμό και ένα να το κρατήσετε εσείς. Το τρίτο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της Μονάδας μας.
   1. Το εγκεκριμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα πληρωμής αποστέλλονται από την Μονάδα μας στο λογιστήριο για την πληρωμή του σταθμού.

   Μετατροπή μορφής υποβολής του επιδόματος

   Για να αλλάξετε την παροχή του επιδόματος σε κάλυψη εξόδων σταθμού και το αντίστροφο υποβάλλετε την ανάλογη αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Διοικητική Υποστήριξη του Group Human Resources μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του HRMS μέχρι τις 10 κάθε μήνα. Η έναρξη της νέας παροχής θα έχει ισχύ από την 1η εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.

  • Επίδομα τέκνων
  • Επίδομα ξένης γλώσσας
  • Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 
  • Επίδομα teller
  • Χρηματικό επίδομα (καταμέτρησης)
  • Επίδομα meeter greeter
  • Επίδομα παραμεθωρίου
  • Παιδική μέριμνα
  • Επίδομα τοκετού (Εφάπαξ)
  • Επιδότηση καρτών ΟΑΣΑ/ΟΑΣΘ

                                                                                                                                      Σχετικές δημοσιεύσεις

Βρεφονηπιακό επίδομα

Δημοσιεύουμε παρακάτω το υπηρεσιακό σημείωμα που αφορά το βρεφονηπιακό επίδομα. Δείτε στο site μας…

Job Family

Έντονη είναι η ανησυχία των συναδέλφων από το mail ενημέρωσης του κ. Γεωργόπουλου που…

Δώρο Πάσχα 2020

Δημοσιεύουμε παρακάτω το μήνυμα από το ανθρώπινο δυναμικό για την καταβολή του δώρου Πάσχα.…

Το Εφάπαξ κλείνει το μάτι στα μεγαλοστελέχη*

Πριν μερικές ημέρες η Διεύθυνση Προσωπικού κάλεσε τους συλλόγους της τράπεζας και τους ανακοίνωσε…

Αυτό θα πει διαπραγμάτευση… Μπράβο παιδιά!*

§ Αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών. Η αύξηση 0,5% από 01/12/2019 αποκαθιστά πλήρως τις μισθολογικές μου απώλειες…

«Γέφυρα» για τη νέα κλαδική ΣΣΕ της ΟΤΟΕ η αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων της τρέχουσας ΣΣΕ από τις Τράπεζες

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Στη δεύτερη συνάντηση (31/10/2018) του Προεδρείου της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των…

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022