Job Family

Έντονη είναι η ανησυχία των συναδέλφων από το mail ενημέρωσης του κ. Γεωργόπουλου που έλαβαν την Παρασκευή στις 05/06/2020 με θέμα το Job family δηλαδή την «οργάνωση και εξορθολογισμό των ρόλων μέσα στον Οργανισμό».

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τα κριτήρια, το εύρος αλλά και τυχόν μισθολογικές περικοπές που θα ακολουθήσουν αυτόν τον «εξορθολογισμό».

Μάλιστα την στιγμή που ο σύλλογος βρίσκεται σε νομική αντιπαράθεση με τη τράπεζα για το ζήτημα της εφαρμογής του Οργανισμού Εργασίας καθιστά από μέρους μας επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θα ζητήσει να συζητηθεί το ζήτημα στο προσεχές Δ.Σ. με τη συμμετοχή και του νομικού συμβούλου του ΣΕΤΑΠ.

Παρακάτω δημοσιεύουμε το mail.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε από τις μονάδες σας για την εισαγωγή του Job Family Model, ενός νέου μοντέλου που εισάγει ο Όμιλος Πειραιώς για την οργάνωση και τον εξορθολογισμό των ρόλων που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του. Βασική επιδίωξη με την εισαγωγή του είναι η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας μέσα στον Οργανισμό.

Για να καταστεί αντιληπτή η αναγκαιότητα που οδήγησε στην υιοθέτησή του, αρκεί να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν στην Τράπεζα 3.000 και πλέον ρόλοι, πολλοί εκ των οποίων επιτελούν παρόμοιες εργασίες. Περαιτέρω, υπάρχουν 15 διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, με τις διαφορές μεταξύ τους να είναι σε κάποιες περιπτώσεις δυσδιάκριτες από πλευράς αναλαμβανόμενης ευθύνης.

Είναι προφανές ότι ένα έργο που φιλοδοξεί να κάνει παρεμβάσεις στο εύρος και βάθος αυτού του μεγέθους, σ’ έναν ευαίσθητο τομέα που αφορά στον ρόλο και στο επίπεδο του καθενός μας μέσα στον οργανισμό, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Οι δυσκολίες αυτές προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν δημιουργήσει προσδοκίες.

Με το σημείωμά μου αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες βασικές πληροφορίες που αφορούν στο νέο μοντέλο, αναγνωρίζοντας ευθύς εξαρχής, ότι το JFM δεν θα επιλύσει όλα τα θέματα του προσωπικού της Τράπεζας. Παρά ταύτα, το έργο αυτό έχει μία πολύ σημαντική αξία, καθώς κυρίως προσφέρει σαφήνεια ως προς:

 §  το τι αναμένεται από τον καθένα μας

§  ποιες συμπεριφορές και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε για να ανταποκριθούμε στον υφιστάμενο ρόλο

§  σε ποιες συμπεριφορές και δεξιότητες πρέπει να εστιάσουμε για να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στους στόχους της οικογένειας που ανήκουμε

§  τι πρέπει να βελτιώσουμε ή να αναπτύξουμε για να μετακινηθούμε σε νέο ρόλο ή υψηλότερο επίπεδο.

Προσδιορισμός Του Ρόλου Στο JFM

Κάθε εργαζόμενος εντάσσεται πλέον βάσει του ρόλου του μέσα στο νέο μοντέλο. Η θέση που έχει ο καθένας μας προσδιορίζεται από τις κάτωθι τέσσερις παραμέτρους:

1.       Την περιγραφή του ρόλου του. περιγραφή του ρόλου καθιστά σαφείς τις κύριες υπευθυνότητες, τις κύριες εργασίες που επιτελούνται και ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

2.       Την Οικογένεια στην οποία εντάσσεται ο ρόλος αυτός. Με τον όρο Οικογένεια αναφερόμαστε σε μία ομάδα ρόλων που έχουν κοινή αποστολή στη συμμετοχή τους για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου. Η κάθε Οικογένεια έχει κοινές κρίσιμες δεξιότητες και συμπεριφορές που διατρέχουν το σύνολο των ρόλων που εντάσσονται σε αυτήν. (Παράδειγμα: Οικογένεια Client Business. Κοινή αποστολή: Η επαφή με τον πελάτη, η κατανόηση των αναγκών του και η κάλυψή τους με κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες. Κοινές δεξιότητες και συμπεριφορές: Αποτελεσματική επικοινωνία, συνθετική σκέψη, επιχειρηματικότητα).

Η αντίληψη της κοινής αποστολής και η ανάπτυξη των κοινών δεξιοτήτων και συμπεριφορών διευκολύνει τη μετακίνηση σε ρόλους εντός της ίδιας οικογένειας.

3.       Τον Τύπο ρόλου. Οι ρόλοι που εντάσσονται σε μια Οικογένεια, παρότι έχουν κοινή αποστολή και μοιράζονται κάποιες κοινές δεξιότητες και συμπεριφορές, διαφέρουν ως προς τη φύση των εργασιών που επιτελούν. Άλλοι ρόλοι είναι προσανατολισμένοι στην επαφή και την επικοινωνία με εσωτερικούς/εξωτερικούς πελάτες (Interfacing), άλλοι εστιάζουν στην αναλυτική και συνθετική σκέψη (Analysis & Conceptualization) και άλλοι επικεντρώνονται σε διαδικασίες και λειτουργικά θέματα (Operational). Ο κάθε τύπος ρόλου απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες, στις οποίες εξειδικεύεται ανάλογα η μάθηση και ανάπτυξη, για την εξέλιξη του κατόχου στον ίδιο ή παρόμοιους ρόλους στον οργανισμό.

4.       Το Επίπεδο ευθύνης. Κάθε ρόλος εντάσσεται σε ένα από τα 8 διακριτά επίπεδα ευθύνης, ανάλογα με: α) τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται, β) το επίπεδο ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων και γ) τη λήψη αποφάσεων και συνεισφορά στα αποτελέσματα του Οργανισμού.

Οφέλη Του JFM

Κατανοώντας τα παραπάνω, θα γίνει σαφέστερη η κοινή αντίληψη για τα βασικά οφέλη του JFM, τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω τρία σημεία:

§  Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ποιος ο ρόλος που επιτελούμε, και πώς αυτός συμβάλλει στη λειτουργία του Οργανισμού.

§  Αναδεικνύονται οι συσχετισμοί μεταξύ των ρόλων και έτσι όλοι γνωρίζουν πώς προσδιορίζονται έναντι των υπολοίπων.

§  Ενισχύεται η διαφάνεια αναφορικά με την αλλαγή ρόλου ή επιπέδου ευθύνης.

Πιθανές Κύριες Ανησυχίες

Η καθολική αποδοχή των παραπάνω θα ήταν ευσεβής πόθος, καθώς κάθε αλλαγή δημιουργεί ανασφάλεια και καχυποψία. Είναι πιθανό ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνουν συγκρίσεις ρόλων σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ευθύνης. Σε περίπτωση που κάποιοι από εμάς μπουν σε αυτή τη διαδικασία, θα συνιστούσα να λάβουμε υπόψη μας τα εξής δύο βασικά σημεία:

§  Η εντύπωση που έχει κάποιος ότι γνωρίζει πλήρως έναν τρίτο ρόλο, είναι συνήθως ελλιπής. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι ορατές όλες οι πτυχές ενός διαφορετικού ρόλου, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και στο απαιτούμενο επίπεδο επίλυσης προβλημάτων.

§  Η Τράπεζα κατέληξε στη συγκεκριμένη «βαροποίηση», αξιολογώντας τους ρόλους και τους μεταξύ τους συσχετισμούς με τη συμβολή εξωτερικών Συμβούλων και κυρίως με την εμπλοκή εσωτερικών Ομάδων Εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους πυλώνες της Τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε ότι ο κάθε ρόλος εξετάστηκε σφαιρικά και με τρόπο αντικειμενικό.

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που τίθεται είναι το θέμα της εξέλιξης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το νέο μοντέλο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το JFM αναδεικνύοντας τις δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτεί κάθε ρόλος, οικογένεια, τύπος ρόλου και επίπεδο, επιτρέπει τον σχεδιασμό της προσωπικής μας εξέλιξης. Τα πλάνα ανάπτυξης θα μπορούν να αφορούν είτε σε εξέλιξη μέσα στον ίδιο ρόλο, όταν αυτός εκτείνεται σε περισσότερα του ενός επίπεδα, είτε σε ρόλους μέσα στην ίδια οικογένεια, είτε σε ρόλους άλλης οικογένειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνονται οι διάλογοι με τους συνεργάτες και τους προϊστάμενούς μας, που αφορούν στη διαμόρφωση προσωπικών πλάνων ανάπτυξης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα ήθελα κλείνοντας, να υπογραμμίσω ότι το JFM και οι αλλαγές που επιφέρει έχουν στόχο να μετασχηματίσουν θετικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα στον Οργανισμό και ως εκ τούτου, μας αφορά όλους και τον καθένα χωριστά.

Με αυτό ως δεδομένο είναι σημαντικό να αφιερώσουμε χρόνο για να καταλάβουμε πως η συγκεκριμένη μεθοδολογία βελτιώνει την οπτική του καθενός μας για το ρόλο του, την θέση του στον οργανισμό και εντέλει την εξέλιξή του.

Σας ευχαριστώ,

Γιώργος Γεωργόπουλος

Group HR

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Άλλα Υπηρ. θέματα, Αποδοχές, Θέματα προσωπικού, Συνδικαλιστικά, Τράπεζα Πειραιώς

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022