Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίνεται το Σχέδιο Μετασχηματισμού από τη Γενική Συνέλευση – Πρακτικό για τα εργασιακά με τη διοίκηση

Προβλέπει απόσχιση και εισφορά της τραπεζικής δραστηριότητας σε νέα εταιρεία. Σε Συμμετοχών μετατρέπεται η εισηγμένη. Ποιες συμμετοχές θα διατηρήσει. Τι γίνεται με τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Διαβάστε εδώ το κείμενο και το πρακτικό της συμφωνίας: “Πράσινο φως” από το ΔΣ στο σχέδιο διάσπασης της τράπεζας. Το πρακτικό συμφωνίας για τα εργασιακά με την Διοίκηση.

Την απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας σε μια νέα εταιρεία, προκειμένου η ζημιά του 1,6 δις. ευρώ από τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων να μην ενεργοποιήσει τον όρο για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, αναμένεται να εγκρίνει η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόκειται για το μοντέλο hive down, που προωθεί η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και μέσω του οποίου η τραπεζική δραστηριότητα θα μεταφερθεί σε νέα εταιρεία που θα πάρει τραπεζική άδεια, ενώ η διασπώμενη εταιρεία θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε Πειραιώς Financial Holdings και οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στο Χ.Α.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν το καταστατικό της νέας τραπεζικής εταιρείας και την τροποποίηση του καταστατικού της εισηγμένης, ώστε να μετατραπεί σε εταιρεία Συμμετοχών. Τέλος, θα ορισθεί νέο Δ.Σ. στη «νέα Πειραιώς», καθώς και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Από το σχέδιο προτάσεων του Δ.Σ. για τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης προκύπτει ότι θα προταθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της «νέας Πειραιώς» να απαρτίζεται από τα υφιστάμενα δεκατρία μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) του Δ.Σ. της εισηγμένης. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Ποιες συμμετοχές παραμένουν στη Holding

Με βάση το σχέδιο μετασχηματισμού, στην Πειραιώς Financial Holdings αυτή θα μεταφερθεί και n ζημία από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, η συνολική αξία των οποίων είναι 6,9 δισ. ευρώ. Η μεταφορά της ζημίας από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων στην εταιρεία holding επιτρέπει στην Τράπεζα Πειραιώς να υλοποιήσει τη συναλλαγή χωρίς να ενεργοποιηθεί ο όρος για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο Phoenix, αξίας 1,9 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα στεγαστικά δάνεια και η τράπεζα έχει ανακηρύξει προτιμητέο επενδυτή την Intrum για την πώληση του 30% των τίτλων ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης.

Το χαρτοφυλάκιο Vega, αξίας 5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα στεγαστικά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ και άλλα 4 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα εμπορικά δάνεια.

Στην εταιρεία holding Θα μεταφερθεί η ζημία ύψους 1,6 δισ. ευρώ των δύοτιτλοηοιήσεων. Μέσω των δύο τιτλοποιήσεων τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς θα μειωθούν περίπου κατά το ένα τρίτο.

Με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 21,9 δισ. ευρώ και ο δείκτης ΝΡΕς στο 46,4%, ενώ στα 22,7 δισ. ευρώ ήταν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε ενοποιημένη βάση (δείκτης NPEs 46,8%).

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προτίθεται να προχωρήσει εντός του 2021 σε μια πρόσθετη τιτλοποίηση ύψους 5 – 6 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση της οποίας έχει ανακοινώσει σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δισ. ευρώ.

Στη holding εταιρεία, όπως σημειώνεται στο σχέδιο διάσπασης, θα μεταφερθεί, εκτός από τη ζημία των δύο τιτλοποιήσεων, η ζημία του ομίλου από παρελθούσες χρήσεις, συνολικού ύψους 10,6 δισ. ευρώ.

Ποιες συμμετοχές μεταφέρονται στη νέα τράπεζα

Επωφελούμενη θα είναι η νέα Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings και σε αυτήν, μεταξύ άλλων, θα μεταφερθούν: Το σύνολο των καταθέσεων. Το σύνολο των δανείων μαζί με κάθε είδους εξασφαλίσει. Το σύνολο των υποχρεώσεων από ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει n τράπεζα, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων των δύο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (400 και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Οι ομολογίες αυξημένης εξασφάλισης (senior notes) που εκδίδονται στο πλαίσιο των δύο τιτλοποιήσεων, καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes). Το δικαίωμα των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ύψους 6,4 δισ. ευρώ. Η διάσπαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του ΤΧΣ, το όποιο, όπως σημειώνεται στο σχέδιο, θα ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν απο το πλαίσιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη.

Ανεπηρέαστα τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τέλος, η διάσπαση δεν θα έχει, σύμφωνα πάντα με την έκθεση διοίκησης, δυσμενή επίπτωση στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων της Πειραιώς. Η νέα τράπεζα θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις του μεταφερόμενου σε αυτήν προσωπικού, λόγω της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς της σε αυτή.

Οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη νέα τράπεζα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες εργασίας, διατηρώντας πλήρως τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, τον Κανονισμό Εργασίας τους, τα ομαδικά ασφαλιστήρια/προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλες τις παροχές τους και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παραμείνουν στην Συμμετοχών, επίσης, δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι με σύμβαση τράπεζας, που θα παραμείνουν στη Συμμετοχών, θα συνεχίσουν να απασχολούνται, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας, διατηρώντας τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις, παρούσες και μελλοντικές, του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Πηγή: www.news247.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Εργασιακά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022