Παράταση άδειας ειδικού σκοπού έως 24/04/2020 και τροποποιήσεων στο ωράριο έως 30/04/2020

Δημοσιεύουμε παρακάτω το ΦΕΚ που παρατείνει;

 1. Τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις για το ωράριο έως τις 30 Απριλίου 2020 (Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωσή μας)
 2. Την άδεια ειδικού σκοπού έως τις 24 Απριλίου 2020

………………………………………………………………………………………………………………

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14556/448
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσω-
ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντι-
μετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-
νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
  κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
  του» (Α’ 55), ως ισχύει.
 2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
  σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
  ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
  όπως ισχύουν.
 3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
  λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
  νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
  (Α’ 133).
 4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
  βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
  με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
  της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
  όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
 5. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
  ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως
  ισχύει.
 6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
  ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
  (Α’ 168), όπως ισχύει.
 7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
  μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
 8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
  μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
  διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
  βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’ 121).
 10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
  Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
  τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 11. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
  και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
  των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
  κάκη» (Β’ 3051).
 12. Την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφα-
  ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
  ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
  εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Την αριθμ οικ.14368/865/06-04-2020 εισήγηση
  του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων.
 14. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
  χειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συ-
  νεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων
  της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό
  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την
  πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
 15. Το γεγονός ότι από το άρθρο 2 της παρούσας
  προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
  πολογισμό (εδάφιο η της παρ. 3 του άρθρου 4 της από
  11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  Α΄ 55), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί,
  καθώς δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός
  των ατόμων που θα κάνουν χρήση της διάταξης αυ-
  τής, αλλά και το ύψος της επιχορήγησης ανά άτομο,
  αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Παράταση αναστολής υποχρεώσεων
  των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,
  ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας
  Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να κατα-
  χωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  E
  7 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1208
  12797
  12798 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1208/07.04.2020
  Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση
  του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
  εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη,
  κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόλη-
  ση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό
  μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020
  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
  περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), ως ισχύει, λαμ-
  βάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου,
  παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.
  Άρθρο 2
  Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού
  Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθε-
  τήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3
  του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
  Περιεχομένου (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την
  πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και
  την 24η Απριλίου 2020.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Aθήνα, 7 Απριλίου 2020
  Οι Υπουργοί
  Υφυπουργός Εργασίας και
  Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
  Υγείας
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
  Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
  Τηλ. Κέντρο 210 5279000
  Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr 02012080704200002

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022