Συσπείρωση

Μεταβολές στη Μισθοδοσία

5/10/2016

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε μείωση του καταβαλλόμενου μισθού, η οποία προέρχεται από :
1.    Αύξηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών
2.    Αύξηση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
3.    Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 
Η Αύξηση του ΦΜΥ
 
Με τους ν. 4387/2016 και 4386/2016, επήλθαν σημαντικές μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Οι αλλαγές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται γενικά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,  είναι οι ακόλουθες :
 
Φορολόγηση μισθωτών - συνταξιούχων

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, η κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων τροποποιήθηκε και πλέον, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40.001 - 45%
 
Επί του φόρου που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κλίμακας, υπολογίζεται μείωση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η μείωση αυτή του φόρου εισοδήματος, η οποία έχει αντικαταστήσει το αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος των προηγούμενων ετών, συνδέεται πλέον με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογούμενου. 
Αναλυτικότερα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων μειώνεται κατά το ποσό:
  • των 1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
  • των 1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
  • των 2.000 ευρώ για το φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και
  • των 2.100 ευρώ για το φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω
Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου (δεν προκύπτει, δηλαδή, σε καμία περίπτωση, επιστροφή φόρου για το φορολογούμενο από αυτή την αιτία)
Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΦΕ, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα άγαμα τέκνα του φορολογούμενου, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και συνοικούν με τον φορολογούμενο.
Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται επίσης τα τέκνα του φορολογούμενου εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και έχουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Παρατίθεται ακολούθως αναλυτικός πίνακας με το φόρο εισοδήματος που προκύπτει ανά κλιμάκιο εισοδήματος για εισοδήματα από το αφορολόγητο ποσό των 8.636,35 € έως το ποσό των 230.000 €, άνω του οποίου δεν υπολογίζεται σε καμία περίπτωση μείωση φόρου. 

Φόρος εισοδήματος ανά επίπεδο εισοδήματος ανά αριθμό τέκνων (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα Αρχικός Φόρος Μείωση φόρου (ανά αριθμό τέκνων) Φόρος πληρωτέος (ανά αριθμό τέκνων)
    0 1 2 3 και άνω 0 1 2 3 και άνω
8.636,35 1.900 1.900 1.950 2.000 2.100 0 0 0 0
8.863,65 1.950 1.900 1.950 2.000 2.100 50 0 0 0
9.090,90 2.000 1.900 1.950 2.000 2.100 100 50 0 0
9.545,45 2.100 1.900 1.950 2.000 2.100 200 150 100 0
10.000 2.200 1.900 1.950 2.000 2.100 300 250 200 100
20.000 4.400 1.900 1.950 2.000 2.100 2.500 2.450 2.400 2.300
30.000 7.300 1.800 1.850 1.900 2.000 5.500 5.450 5.400 5.300
40.000 11.000 1.700 1.750 1.800 1.900 9.300 9.250 9.200 9.100
50.000 15.500 1.600 1.650 1.700 1.800 13.900 13.850 13.800 13.700
60.000 20.000 1.500 1.550 1.600 1.700 18.500 18.450 18.400 18.300
70.000 24.500 1.400 1.450 1.500 1.600 23.100 23.050 23.000 22.900
80.000 29.000 1.300 1.350 1.400 1.500 27.700 27.650 27.600 27.500
90.000 33.500 1.200 1.250 1.300 1.400 32.300 32.250 32.200 32.100
100.000 38.000 1.100 1.150 1.200 1.300 36.900 36.850 36.800 36.700
150.000 60.500 600 650 700 800 59.900 59.850 59.800 59.700
200.000 83.000 100 150 200 300 82.900 82.850 82.800 82.700
210.000 87.500 0 50 100 200 87.500 87.450 87.400 87.300
215.000 89.750 0 0 50 150 89.750 89.750 89.700 89.600
220.000 92.000 0 0 0 100 92.000 92.000 92.000 91.900
230.000 96.500 0 0 0 0 96.500 96.500 96.500 96.500
 
Τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου Αφορολόγητο όριο
0 8.636,35
1 8.863,65
2 9.090,90
3 και άνω 9.545,45
 
Η Αύξηση των Ασφαλιστικών Κρατήσεων
 
Ο Ν.4387/2016 ρυθμίζει το θέμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% για εργοδότη και εργαζόμενο (αύξηση της εισφοράς επικουρικής ασφάλισης για εργοδότη και εργαζόμενο σε 3,5% από 3%) αντίστοιχα.
 
 
Η Αύξηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
 
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43Α του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) και υπολογίζεται, πλέον, με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα σε ευρώ Εισφ. Αλληλεγγύης
0 - 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5,00%
30.001 - 40.000 6,50%
40.001 - 65.000 7,50%
65.001 - 220.000 9,00%
>220.000 10,00%

Προσοχή: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα υπολογίζεται πλέον βάσει κλίμακας και όχι με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.
Ενημέρωση: Η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές διενεργείται, σύμφωνα με την εγκ.ΠΟΛ. 1064/2016, για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής της. Τα παρακρατηθέντα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.
 
Παρατίθεται ακολούθως συγκριτικός πίνακας της επιβάρυνσης που προκύπτει ανά επίπεδο εισοδήματος δεδομένης της μεταβολής στον τρόπο υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Συγκριτικός πίνακας φορολογικής επιβάρυνσης 
(Φορολογικά έτη 2015 - 2016)
Εισόδημα 2015 2016 Διαφορά φόρου
12.001 84 0 -84
13.000 91 22 -69
14.000 98 44 -54
15.000 105 66 -39
16.000 112 88 -24
17.000 119 110 -9
17.600 123 123 0
18.000 126 132 6
19.000 133 154 21
20.000 140 176 36
30.000 420 676 256
40.000 800 1.326 526
45.000 900 1.701 801
50.000 1.000 2.076 1.076
60.000 2.400 2.826 426
70.000 2.800 3.651 851
80.000 3.200 4.551 1.351
90.000 3.600 5.451 1.851
100.000 4.000 6.351 2.351
150.000 9.000 10.851 1.851
200.000 12.000 15.351 3.351
250.000 15.000 20.151 5.151
300.000 18.000 25.151 7.151
500.000 30.000 45.151 15.151
 
 
Πηγές : Forin.gr Σταματόπουλος 20/5/2016 & e-forologia.gr 30/6/2016