Συσπείρωση

ΥΠΟΒΟΛΗ TΡΙΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΤΕ

30/12/2014
ΥΠΟΒΟΛΗ TΡΙΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΤΕ
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκκαθαριστή, που δημοσιεύουμε αυτούσια πιο κάτω, αυτός κατήρτισε και υπέβαλε «...τρίτο  πίνακα προσωρινής διανομής υπέρ των προνομιούχων πιστωτών πρώην εργαζομένων της ΑΤΕbank και του  νομικού προσώπου με την επωνυμία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντας ταυτόχρονα προβεί στην εκ του νόμου απαιτούμενη παρακράτηση ποσών για την τυχόν ικανοποίηση πρόσθετων απαιτήσεων ικανοποιούμενων προνομιακώς πριν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας...». Σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση ότι «...Η λήψη αντιγράφου (σε ηλεκτρονική μορφή) του προσωρινού πίνακα διανομής από τους δικαιούχους πιστωτές θα γίνεται, με δικά τους έξοδα, από το Γραφείο του Ειδικού Εκκαθαριστή (Μεσογείων 109-111 6οςόροφος Αθήνα τηλ. 2103272404) από τη Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015 και έως την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 12.00-14.00».
 Η κατάρτιση και υποβολή ήταν αναμενόμενη για το Σύλλογο, είχε μάλιστα προαγγελθεί σε επίσκεψη μας για τις αποζημιώσεις του 50% όσων είχαν παραληφθεί από τους αρχικούς πίνακες κατανομής της αποζημίωσης και χρειάστηκε δικαστήριο για να συμπεριληφθούν. Το δικαστήριο έγινε με έξοδα και φροντίδα του Συλλόγου, η απόφαση ήταν θετική και αναμενόταν η κατάρτιση του πίνακα αυτού για να πάρουν επιτέλους οι συνάδελφοι/ισσες αυτοί την αποζημίωση τους (το 50%).
Ο Σύλλογος θα μεριμνήσει να παραλάβει αντίγραφο του προσωρινού πίνακα διανομής και να ειδοποιήσει ατομικά τον κάθε δικαιούχο.
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του εκκαθαριστή όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://www.ateusl.gr.
....................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
 
ΥΠΟΒΟΛΗ TΡΙΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (υπό ειδική εκκαθάριση) Νικόλαος Μαράντος του Δημητρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά και την 124/16.12.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος,
τον  από 14.11.2014 τρίτο  πίνακα προσωρινής διανομής υπέρ των προνομιούχων πιστωτών πρώην εργαζομένων της ΑΤΕbank και του  νομικού προσώπου με την επωνυμία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντας ταυτόχρονα προβεί στην εκ του νόμου απαιτούμενη παρακράτηση ποσών για την τυχόν ικανοποίηση πρόσθετων απαιτήσεων ικανοποιούμενων προνομιακώς πριν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 σε συνδυασμό με το εδαφ. 2 της παρ.1 του ιδίου άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 21/4.11.2011, θέμα 2ο, ΦΕΚ Β’ 2498/4.11.2011) κι έχοντας ήδη προβεί στην πρώτη και δεύτερη προσωρινή διανομή υπέρ των προνομιακώς ικανοποιούμενων απαιτήσεων των πιστωτών του άρθρ. 154 γ) Πτωχευτικού Κώδικα.
Οι προβλεπόμενες από τις  παραπάνω διατάξεις του  Κανονισμού  Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευθούν την 24η Δεκεμβρίου 2014 και την 31η   Δεκεμβρίου  2014 η τελευταία. Η λήψη αντιγράφου (σε ηλεκτρονική μορφή) του προσωρινού πίνακα διανομής από τους δικαιούχους πιστωτές θα γίνεται, με δικά τους έξοδα, από το Γραφείο του Ειδικού Εκκαθαριστή (Μεσογείων 109-111 6οςόροφος Αθήνα τηλ. 2103272404) από τη Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015 και έως την Παρασκευή ,9 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 12.00-14.00.
Αθήνα,  24η  Δεκεμβρίου  2014
 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 
Νικόλαος  Δ. Μαράντος